Szkolenie dla kandydatów na diagnostów samochodowych

Cel szkolenia:   przygotowanie do pracy na stanowisku diagnosty samochodowego na wszystkich rodzajach stacji kontroli pojazdów oraz do zdania egzaminu kwalifikacyjnego

Oferujemy: (albo cos podobnego)

  • 116 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych;
  • Zajęcia praktyczne odbywają się na okręgowej stacji kontroli pojazdów;
  • Wykwalifikowaną kadrę wykładowców;
  • Każdy z uczestników kursu otrzymuje skrypt z kompletem aktów prawnych potrzebnych w trakcie szkolenia;
  • Na zakończenie kursu każdy otrzymuje:

– bazę kilkuset przykładowych pytań testowych

– kilkadziesiąt rozwiązanych pytań opisowych z egzaminów państwowych

– omówione pytania z egzaminu praktycznego;

  • Proponujemy również możliwość ukończenia pojedynczych szkoleń specjalistycznych, dla diagnostów samochodowych którzy chcą uzupełnić posiadane uprawnienia;

Kto może zostać diagnostą:

Diagnostą może zostać osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

– posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo:

– posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów; albo;

– posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów; albo;

– posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

UWAGA: powyższe warunki należy spełnić w momencie dokonywania wpisu do ewidencji diagnostów w Starostwie Powiatowym. Do szkolenia oraz egzaminu państwowego można przystąpić nie spełniając powyższych wymagań

Program szkolenia:  program szkolenia jest zgodny z rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów i składa się z 5 części:

Część I – szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska

Część II – szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h (BUS 100)

Część III – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)

Część IV – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem (LPG, CNG oraz LNG)

Część V – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:

a) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,

b) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,

 c) którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

Egzamin państwowy:

Egzamin dla kandydatów na diagnostów organizowany jest przez Transportowy Dozór Techniczny. Istnieje możliwość zdawania egzaminu w Krakowie, Warszawie, Poznaniu lub Wrocławiu.

Egzamin kwalifikacyjny składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty obejmuje:

1) część teoretyczną (pisemną) składającą się z:

a) modułu I – w formie testu jednokrotnego wyboru zawierającego trzydzieści pytań odnoszących się do tematyki części I programu szkolenia obejmującej szkolenie podstawowe,  

b) modułu II – w formie testu jednokrotnego wyboru zawierającego po pięć pytań dla każdej z części II–V programu szkolenia obejmującej szkolenie specjalistyczne,

c) modułu III – w formie jednego pytania opisowego z zakresu programu szkolenia;

2) część praktyczną polegającą na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu w zakresie określonym przez komisję egzaminacyjną, na wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych w przypadku tego badania.

Opłata za egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty wynosi 270 zł.

Opłata za ponowne przeprowadzenie:

1) części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie niezaliczonej części modułu II – wynosi 130 zł za każdą część,

2) części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie niezaliczonego modułu III – wynosi 130 zł,

3) części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego – wynosi 130 zł – przy czym suma opłat, o których mowa w pkt 1–3, nie może być wyższa niż 270 zł.