ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM NA PRAWO JAZDY

wszystkie kategorie

na podstawie

ROZPORZĄDZENIAMINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Rozpoczęcie kursu, cena kursu, uprawnienia, wymagane dokumenty, testy, egzaminy

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM:

znak rondo

W celu zapisania się na egzamin państwowy należy złożyć w WORD:

  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
  • wniosek , jeżeli chcesz aby w egzaminie brał udział dodatkowy egzaminator (wzór)
  • wniosek, jeżeli chcesz aby w egzaminie brał udział twój instruktor (wzór)
  • numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę PKK (zaktualizowany przez OSK)
  • dokument tożsamości do wglądu
znak rondo

WORD wyznacza termin egzaminu umożliwiający przeprowadzenie egzaminu państwowego w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu, na druku.

  1. Na egzaminie w celu potwierdzenia tożsamości możesz posługiwać się:
  • dowodem osobistym
  • kartą pobytu
  • paszportem
  • prawo jazdy, jeżeli było wymagane do kursu.
znak rondo

Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Przez zachowanie osoby egzaminowanej, o którym mowa wyżej, rozumie się w szczególności:

              1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
              2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
              3) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania na placu manewrowym.

znak rondo

Egzamin państwowy nie odbędzie się jeżeli:

           1) nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin;
           2) osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin:

                a) odmówiła poddania się badaniu (alkohol, narkotyki)

                b) zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie łapówki

                c) nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów       

 

Do egzaminu państwowego możesz przystąpić jeden miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia.

NIE ZAPOMNIJ

ZASADY OBOWIĄZUJĘCE NA EGZAMINIE TEORETYCZNYM

znak rondo

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

znak rondo

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

             1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
                       a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
                       b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
                       c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

             2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w tym:


                       a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
                       b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
                       c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

znak rondo

Każde pytanie zawiera:

            1) jedną prawidłową odpowiedź;
            2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
                      a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
                      b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
                      c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu                                         drogowego.

znak rondo

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

 1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE”

 jednej   odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 1; na przeczytanie treści

pytania  osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi –                dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi      osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.


Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w  przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów. Producentem i dostawcą bazy pytań na egzamin państwowy jest konsorcjum PWPW i HP. Szkoły kierowców powinny korzystać z tego oprogramowania.


Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

W MORD KRAKÓW w sali egzaminacyjnej są komputery dotykowe w konfiguracji „all in one” takie jak w naszej sali szkoleniowej. Osoba egzaminowana może bezpośrednio dotykać ekranu w celu wskazania prawidłowej odpowiedzi. W sali egzaminacyjnej mieści się 20 0sób. Egzamin przeprowadzany jest jednocześnie dla wielu kategorii prawa jazdy. Wszystkie WORDY w Małopolsce korzystają z wersji pytań egzaminacyjnych opracowanych przez konsorcjum PWPW-Hewlet Packard (pytania zastrzeżone prawem autorskim). W trakcie egzaminu egzaminator nie ma wglądu do pytań testowych, zatem nie proś o wskazanie miejsc popełnionych błędów ! Jeżeli potrzebujesz aby w egzaminie uczestniczył tłumacz przysięgły to skontaktuj się z egzaminatorem nadzorującym. Egzamin teoretyczny możesz zdawać do woli, bez ograniczeń- poza finansową. Egzaminy państwowe są przeprowadzane łącznie lub rozdzielnie, czyli możesz umówić sobie osobno teorię i jazdę albo razem. Twój wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego obciąża ośrodek szkolenia , w którym się uczyłeś !

ZASADY OBOWIĄZUJĘCE NA EGZAMINIE PRAKTYCZNYM

Egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa.

W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub kategorii B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

Egzamin państwowy praktyczny zawsze składa się z dwóch części: na placu oraz w ruchu drogowym. Egzaminator sprawdza tożsamość osób oraz ich stan psycho-fizyczny: Nie próbuj zdawać po tzw. secie! Zawsze zaczynasz plac, dopiero po jego pozytywnym wyniku możesz pojechać na miasto. Pojazdy jakie wykorzystują WORDY znajdziesz tutaj. Egzamin praktyczny możesz zdawać wiele razy, więc nie ma się czego bać. Przecież od jego wyniku nie będzie zależeć twoje życie!!! Panowie egzaminatorzy to tylko urzędnicy, którzy stosują przepisy. Nie są upierdliwi czy niegrzeczni- mogą jedynie mieć słabszy dzień.

Nie daj się na egzaminie praktycznym – wiedz czego może żądać od ciebie egzaminator.  Nie bój się,że podczas egzaminu będzie pytał o np. silnik Vankla czy wymiary tablicy rejestracyjnej- bo po prostu nie może !!!