Obowiązki właściciela firmy transportowej z zakresu ADR i nakładane kary za ich nieprzestrzeganie

tablica informacyjna "doradca adr dgsa"

Przy przewozie towarów niebezpiecznych w ilościach wymagających oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej przodu i tyłu oraz przy dokonywania pakowania, załadunku i rozładunku towarów ADR z takich pojazdów (przy przewozie w sztukach przesyłki, luzem lub w cysternach przy stosowaniu wszystkich przepisów ADR w tym przeszkolenia kierowcy na kursie ADR – czyli jest to pełny ADR) :

tablica informacyjna żółta dla pojazdów przewożących towary adr
  • wymagane jest od 2003 r. w całej Europie podpisanie i przechowywanie  w siedzibie firmy pisemnej umowy o wyznaczeniu doradcy ADR co jest kontrolowane przez Inspekcję Transportu Drogowego i często zagraniczni partnerzy wymagają przesłania do wglądu tej umowy przed nawiązaniem współpracy w zakresie transportu towarów ADR
  • wyznaczony doradca ADR corocznie na początku roku opracowuje za poprzedni rok (na podstawie danych otrzymanych od właściciela firmy transportowej) roczne sprawozdanie z zakresu pakowania, załadunku, przewozu i rozładunku towarów niebezpiecznych, które po zatwierdzeniu przez szefa firmy transportowej ma być przesłane do końca lutego do Inspekcji Transportu Drogowego właściwej ze względu na siedzibę firmy transportowej.
  • wyznaczony doradca ADR opracowuje w razie potrzeby „Plan ochrony towarów dużego ryzyka” który jest przechowywany przez wyznaczoną osobę w siedzibie firmy transportowej, która w imieniu właściciela firmy transportowej podejmuje decyzję co kierowca powinien zrobić w sytuacjach zagrożenia. Doradca ADR przeprowadza dodatkowe szkolenia z zakresu ochrony dla kierowców pojazdów ADR i pracowników wykonujących czynności przy towarach dużego ryzyka oraz aktualizuje na bieżąco ten plan ochrony.

Kary za nieprzestrzeganie powyższych:

  • Za brak posiadania takiej pisemnej umowy o wyznaczeniu doradcy ADR Inspekcja Transportu Drogowego nakłada na właściciela firmy transportowej karę 5000 PLN.
  • Za nieprzesłanie tego sprawozdania w określonym terminie Inspekcja Transportu Drogowego nakłada na właściciela firmy transportowej karę do 5000 PLN.
  • Za brak tego planu ochrony w siedzibie firmy Inspekcja Transportu Drogowego nakłada na właściciela firmy transportowej karę 5000 PLN.

infografika: oznakowanie różnych kategorii towarów niebezpiecznych

Wyznaczony doradca ADR na bieżąco w razie zmiany przepisów aktualizuje i przesyła dla kierowców 4 stronicową, wydrukowaną w kolorze w formacie każdej strony A4, „Instrukcję pisemną zgodną z ADR” (instrukcję pisemną dla kierowcy) która jest taka sama dla wszystkich towarów niebezpiecznych i wszystkich sposobów przewozu oraz jest ważna do następnej zmiany przepisów ADR. Powinna być ona napisana w języku zrozumiałym w mowie i piśmie przez kierowcę (czyli wystarczy iż będzie napisana po polsku i jest ważna we wszystkich państwach stosujących ADR), powinna ona znajdować się w kabinie kierowcy w miejscu łatwo dostępnym oraz każdy przeszkolony członek załogi pojazdu powinien posiadać własny egzemplarz tej instrukcji.

Kary za nieprzestrzeganie powyższych:

Jest to II kategoria wykroczenia: nałożona kara w wysokości 300 PLN oraz  obowiązek uzupełnienia tej instrukcji do zakończenia przewozu ADR.


Wyznaczony doradca ADR na bieżąco w razie zmiany przepisów przesyła informacje o ważnych zmianach przepisów ADR, przeprowadza w razie potrzeby dodatkowe szkolenia oraz informuje o zmianach w wyposażeniu jednostek transportowych w gaśnice i w sprzęt (skrzynkę ADR) do wykonywania działań ratowniczych przez kierowcę do czasu przybycia służb ratowniczych. Niektóry sprzęt ochronny ze skrzynki ADR przewidziany jest dla każdego przeszkolonego członka załogi pojazdu i trzeba o tym pamiętać przy dwuosobowej obsadzie jednostki transportowej !!!!!

Kary za nieprzestrzeganie powyższych:

Jest to II kategoria wykroczenia: nałożona kara w wysokości 200 PLN za każdy brakujące element wyposażenia skrzynki ADR, 500 PLN za brak gaśnicy oraz  obowiązek uzupełnienia tego wyposażenia do zakończenia przewozu ADR.

Artykuł: Obowiązki i kary dla kierowcy przewożącego towary ADR

Artykuł: Wyposażenie ADR tira kierowcy- Fakty i mity 

Ciekawostki w stosowaniu przepisów umowy ADR o przewozie towarów niebezpiecznych w interpretacji doradcy do spraw bezpieczeństwa

Opracowanie: Artur Kazanowicz mail: akazan@op.pl