REGULAMIN KORZYSTANIA Z
INTERNETOWEJ STREFY KURSANTA OŚRODKA
SZKOLENIA KIEROWCÓW
„ROLMINEX”

SYSTEM, KTÓRY OFERUJEMY DZIAŁA POPRAWNIE POD PRZEGLĄDARKAMI: IE8, OPERA 10, FIREFOX 3.6 ORAZ CHROME.

OBJAŚNIENIA:

REJESTRACJA – procedura zakładania konta.
ROLMINEX – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rolminex Sp. Z. o. o.30 – 445 Kraków, ul. Szmaragdowa 7, Ośrodek Szkolenia Kierowców z siedzibą Al. Jana Pawła II 232, 31 – 913 Kraków, wpisanym przez Prezydenta Miasta Krakowa do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców pod numerem 00241261.
SYSTEM – prowadzony przez Rolminex, system zamawiania jazd on-line w naszej firmie.
UŻYTKOWNIK – podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Rolminex na zasadach określonych w Regulaminie.
JAZDA – praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy danej kategorii w postaci jazdy samochodem z instruktorem danej kategorii.
KONTO – prowadzona dla użytkownika przez Rolminex pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Systemu.
REGULAMIN – niniejszy Regulamin dotyczący Systemu firmy Rolminex.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa korzystania z internetowej Strefy Kursanta należącej do Ośrodka Szkolenia Kierowców „Rolminex” w Krakowie wpisanym przez Prezydenta Miasta Krakowa do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców pod numerem 00241261.


[bg_collapse view=”link” color=”#1d2b50″ icon=”arrow” expand_text=”ROZWIŃ REGULAMIN” collapse_text=”ZWIŃ REGULAMIN” ]

§ 2
WARUNKI ZAMAWIANIA JAZD

1. Zamówić jazdy może osoba, która ukończyła wymagany wiek dla danej kategorii:
a) 16 lat – dla kategorii A1, B1 lub T z zastrzeżeniem §2 ust. 2;
b) 18 lat – dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E;
c) 21 lat – dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E z zastrzeżeniem §2 ust.4;
2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może zamówić jazdy do kategorii A1,B1 lub T za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
3. Jazd nie może wykupić osoba, która nie ukończyła szkolenia podstawowego z zakresu teorii, która odbywa się w naszym ośrodku szkolenia kierowców.

§ 3
WARUNKI KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ STREFY KURSANTA

1. Z Systemu mogą korzystać osoby, które spełniają wymagania §2.
2. Aby korzystać z Systemu wymagana jest rejestracja. Istnieją dwa rodzaje rejestracji:
a) poprzez stronę www
b) poprzez rejestracje w biurze – nadanie kodu w biurze.
3. Wymagane jest podanie pełnych informacji na temat: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Internetowej Strefie Kursanta oraz hasła.
4. Odbiór kodu do rejestracji odbywa się w biurze.
5. Zaakceptować regulamin opisujący korzystanie z systemu.
6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca na sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrującym a Naszą Firmą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Naszą Firmę w ramach Systemu na warunkach określonych w Regulaminie.
7. Kod odebrać może tylko i wyłącznie osobiście kursant w naszym biurze.
8. W wyniku prawidłowej rejestracji Rolminex tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (login) podanej w formularzu rejestracyjnym lub podanym w biurze. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Systemie nazwy i hasła podczas logowania z hasłem lub peselu i kodu z biura podczas logowania z hasłem z biura.
9. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym lub w biurze podczas rejestracji z hasłem otrzymanym w biurze. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, w naszym biurze.
10. Użytkownik, który dokonał Rejestracji poprzez stronę internetową a nie dokonał aktywacji (e-mail aktywacyjny w momencie rejestracji został wysłany z kodem aktywacyjnym, w który należy kliknąć) swojego nowo utworzonego konta ma czas na aktywowanie konta przez 7 dni.
11. W momencie braku aktywacji konto po 7 dniach od dnia rejestracji zostanie usunięte.
12. Na konto, bez aktywacji przed upływem 7 dni są nałożone następujące ograniczenia:
a) nie może wejść do panelu zarządzania zakupionymi jazdami
b) nie może zakupić jazd przez Internet
c) nie może rezerwować godzin jazd oraz wybierać instruktorów
13. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno Konto w naszym Systemie.
14. Użytkownik nie może udostępniać danych dostępowych do Systemu osobom pośrednim.
15. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych użytkowników.
16. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
17. Konta są niezbywalne.

§4
OBOWIĄZKI OŚRODKA

1. Ośrodek prowadzi jazdy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2008r. (Dz. U. Nr 217 z dnia 31 października 2005r.)
2. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej leżącej po stronie ośrodka, Rolminex zobowiązuje się do ustalenia jazd w innym terminie w siedzibie ośrodka.
3. Rolminex zobowiązuje się udostępnić samochód szkoleniowy danej kategorii w zamówionym przez Użytkownika terminie.
4. Rolminex udostępnia bezpośredni kontakt z mailowy z Instuktorem.

§5
OBOWIĄZKI OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ JAZDY ON-LINE

1. Użytkownik zamawiający jazdy powinien szczegółowo zapoznać się z cennikiem naszych usług oraz liczyć się z konsekwencjami niniejszego regulaminu.
2. Punktualne stawianie się w umówionym miejscu na spotkanie z Instruktorem.
3. Osoba zamawiająca jazdę powinna przemyśleć dokładnie termin rezerwacji, ponieważ zakupionych jazd nie można przekładać!

§6
PRZERWANIE SZKOLENIA

1. Jeżeli osoba szkolona przerwie szkolenie z powodów leżącej po jej stronie, opłata za zamówione jazdy nie będzie zwracana.
2. Jeżeli szkolenie zostanie przerwane z winy ośrodka to osoba nie ponosi opłat za cześć teoretyczną szkolenia. W stosunku do części praktycznej osoba szkolona ponosi opłaty tylko za odbyte szkolenie w wysokości identycznej, co w przypadku przerwania szkolenia bez winy ośrodka, za każdą odbytą godzinę tego szkolenia.
3. Jeżeli osoba szkolona nie przyniesie wymaganych dokumentów na pierwsze jazdy pieniądze nie będą zwracane.

§7
FAKTURY I PŁATNOŚCI

1. Opłata za szkolenie, jej forma oraz inne opłaty zgodne są z umową podpisaną pomiędzy ośrodkiem a osobą szkoloną.
2. W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie należność zostanie przekazana firmie windykacyjnej.
3. Płatności dotyczące Systemu odbywają się przez system płatności internetowej DOTPAY.
4. Regulamin dotyczący płatności internetowej znajduje się na stronie https://dotpay.pl/Informacje/Regulaminy_serwisu_Dotpay/
5. Opłaty Jazd są informacjami jawnymi i ujednoliconymi, dostępnymi dla osób odwiedzających System oraz zamawiających jazd w biurze.
6. Faktury wystawione są z użyciem danych konta Użytkownika zawartych na jego Koncie.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osoba szkolona nie może zmienić instruktora w trakcie realizacji pojedynczej części zamówienia, zmiana taka może być dokonana przy nowym zakupie jazd.
2. Osoba szkolona potwierdza, że zapoznała się niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W zakresie nieregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy kodeksy cywilnego.
5. Organem rozstrzygającym wszelkie spory pomiędzy ośrodkiem a osobą szkoloną jest sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby ośrodka.

§9
POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE

1. Użytkownik może złożyć reklamację w formie pisemnej w biurze, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.
3. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w przeciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

REGULAMIN POWYŻSZY WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1.07.2010R.

NAZWA SAMOCHODUKATEGORIACENA ZA GODZINĘ
Toyota Yaris (KR004JH)B KR004JH200 pln
KIA RIO KR737YEKIA RIO200 pln
KIA RIO KR6A400KIA RIO II200 pln
KR7e7KIA RIOIII200 pln
KR8A940KIA RIOIV200 pln
K4OOOOOKAT. C2000 pln
KR747YEKR747YE200 pln
KR939ETKAT. C2000 pln
KR7KAT. B KR7200 pln
Samochód osobowyKat.B 20191000 pln
HYUNDAI I20KR 7LN022000 pln

[/bg_collapse]